اویل اسکیمر،بوم محصور کننده،جاذب سطحی و تجهیزات مربوطه