تیم نیرو نماد متعهد به پیروی از قانون اخلاق ، صداقت و درستی  با افراد ، سازمان ها ، مشتریان، همکاران ، پیمانکاران در هر جنبه ای از فعالیت های کسب و کار میباشد