فرایند کار تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور :
در طول این فرآیند، روغن تحت فیلتراسیون مولکولی در مواد جاذب متخلخل قرار می گیرد. آلودگیهای شامل : فنول ها، آلدهید ها، اسید های کربوکسیلیک،کتون ها،هیدرو پروکسید ها و …. که در اثر کهنه شدن ترانسفورماتور تشکیل شده و باعث شکل گیری لجن در روغن و عایق های سلولزی میشوند در این فرایند حذف و در ماده جاذب باقی میمانند. عملکرد فرآیند تصفیه شیمیایی نیرونماد خراسان ، با اصل فعال سازی مجدد جاذب در تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور میباشد.