روغن های هیدرولیک پس از روغن های موتور،مهم ترین گروه از روانکار ها میباشند.تقریبا 15% روانکارهای مصرفی جهان را روغن های هیدرولیک تشکیل میدهند.

روغن هیدرولیک نسبت به انواع دیگر روانکار ها متنوع تر است (نه تنها از نظر روانکاری بلکه از نظر راه هایی  که از طریق آن ها نیرو در سیستم هیدرولیک منتقل می شود) بنابراین روغن هیدرولیک یک روانکار و ابزار(وسیله) منتقل کننده نیرو است.این نقش های دوگانه،روغن هیدرولیک را بی همتا می کند.

روغن هیدرولیک برای اینکه در نقش خود ابزار انتقال قدرت سودمند باشد نیازمند ضریب انباشتگی بالا(مقاومت در برابر کم شدن حجم تحت فشار) و همچنین شاخص گرانروی بالا(میزان کم تغییرات گرانروی با دما)است

برای هر سیستم هیدرولیک،میتوان گفت که جریان باعث حرکت آن می شود و بدون وجود یک روغن هیدرولیک که دارای مشخصات مناسب از نظر گرانروی و مواد افزودنی باشد،سیستم هیدرولیک نمی تواندکار کند.

عملکرد یک روغن هیدرولیک را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود:

  • انتقال قدرت از یک نقطه به نقطه دیگر
  • روانکاری قطعات مختلف یک سیستم و حفاظت از قطعات در برابر اصطکاک،سایش و زنگ زدگی
  • انتقال حرارت ایجاد شده در سیستم
  • آب بندی و تامین فشار
  • حفاظت اجزا سیستم در برابر خوردگی
  • قابلیت استفاده در بازه دمایی وسیع و رفتار خوب گرانروی-دما
  • افزایش طول عمر دستگاه

با توجه به موارد فوق ملاحظه می شود که اهمیت هیچ یک از اجزای سیستم هیدرولیک،به اندازه اهمیت روغن نمی باشد.

 

مهمترین مسائلی که در رابطه با عملکرد روغن باید در نظر گرفت،عبارتند از:درجه حرارت عملکرد،گرانروی روغن،سازگاری روغن با مواد تشکیل دهنده سیستم (از قبیل سیل ها،مواد پلاستیکی ولاستیکی)،مقاومت لایه روغن،فشار سیستم وسرعت جواب دهی سیستم.