سیستم جداسازي مواد نفتی از آب( اویل اسکیمر)
ساخت نیرو نماد خراسان که در بالاي محفظه حذف روغن نصب می شود به NN-ROS تجهیز بازیافت روغن – مدل
ساخته شده است و اصولا متشکل از دو غلطک فشرده کننده می ANSI همراه مخزن نگهدارنده از فولاد ضد زنگ 304
باشد که وظیفه حذف و جداسازي مستمر روغن و محتواي چربی آب را (از طریق چلاندن و فشرده سازي) بر عهده دارند،
محفظه جمع آوري روغن بازیافت شده، ساختار پشتیبان و کلیه تجهیزات مورد نیاز براي انجام صحیح عملیات، بخش هاي
دیگر این دستگاه هستند.
روغن ROP MOP روغنی که به صورت یک لایه بر روي سطح آب و مخازن جمع می شود را می توان توسط دستگاه بازیافت
(adsorbent belt principle) در بازه هاي زمانی دقیق حذف نمود عملکرد این دستگاه بر مبناي قانون کمربند جاذب
می باشد که هدف آن بازیافت روغن از سطح آب است.این سیستم ضرورتاً از جاذب هایی از جنس فیبر هیدروفوبیک 1 تشکیل
می شود، همچنین ماشین تمیز کننده اي وجود دارد که روغنهاي جذب شده را از طناب می چلاند. این جاذب متشکل از
نوارهاي باریک زیادي است تا بتوان بالاترین سطح تماس با هیدروکربن را فراهم نمود.